ایران 19 آبان

 

ستايش هنرمندان يونانى از نقاشى قهوه خانه اى ايران

 

نيكلاس دوسيس، رئيس بخش هنرى شهردارى ماروسى كه در مراسم افتتاحيه نمايشگاه نقاشى هاى قهوه خانه اى ايران در آتن سخن مى گفت، ضمن ستايش هنر ايرانى اظهار داشت: فعاليت هاى پياپى رايزنى ايران در شهر آتن باعث تعميق روابط فرهنگى دو كشور شده است.

دوسيس با اشاره به برگزارى نمايشگاه نقاشى هنرمندان يونان با موضوع المپيك درفرهنگسراى نياوران تهران ابراز اميدوارى كرد، همكارى هاى مشترك اين دو كشور باستانى گسترده تر شود.

سيد محمدى رضا دربندى، رايزن فرهنگى ايران در يونان در اين مراسم گفت: « هنر نزد ايرانيان است و بس» قاطعانه مى توان گفت هنرايرانى سرآمد هنرهاى جهان است و در بين انواع سبك هاى نقاشى، نقاشى قهوه خانه اى نمونه اى است كه در دنيا وجود ندارد و به صورت اختصاصى در ايران رشد و نمو داشته است.

رايزن فرهنگى جمهورى اسلامى ايران درآتن اضافه كرد: بيست وپنج تابلوى ارائه شده در اين نمايشگاه اثرهنرمندان معاصر و بنام اين هنر مردمى به شمار مى رود كه مبتنى بر خيال پردازى آنان از روايت هاى ملى ومذهبى است. اين نمايشگاه كاربردى دوگانه دارد و جدا از نمايش هنرايرانى، اشاره اى به حماسه هاى ماندگارمذهبى همانند عاشورا و داستان هاى قرآنى دارد و به اسطوره هاى جاودان ايرانى همانند داستان هاى شاهنامه فردوسى وخمسه نظامى وابسته است.

آتالاندى كالاپكى، رئيس انجمن هنر معنوى آتمونيو نيز در اين مراسم هنر ايران را ازغنى ترين و ريشه دارترين هنرهاى جهان توصيف كرد و با تأكيد بر اينكه رايزن فرهنگى ايران زنجيره اتصال فعاليت هاى فرهنگى ميان دو كشور ايران و يونان درسال هاى اخيربوده است، به پاس تقديراز زحمات فرهنگى وى نشان فرهنگى منسوب به يكى ازقهرمانان ملى اين كشور را به وى هديه داد.

گفتنى است، اين نمايشگاه از ۱7 آبان ماه امسال به مدت ده روز در معرض ديد بازديد كنندگان قرار مى گيرد و در حاشيه آن فيلم هاى سينمايى ايرانى با زيرنويس يونانى به نمايش در مى آيد.